Do , D. K., Nguyen , V. T., Doan , V. H., Dinh , H. V., Ngo, L. L., Cao , V. C., Ngo , X. T. và Nguyen , T. H. (2023) “VALUE OF DUAL-ENERGY COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE ASSESSMENT OF PRIMARY LUNG CANCER”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (03), tr 60-66. doi: 10.55046/vjrnm.03.1078.2023.