Le , V. G. và Thieu , D. H. (2024) “CASE REPORT: RARE CASE OF PNEUMOCYTOMA”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (03), tr 67-72. doi: 10.55046/vjrnm.03.1079.2023.