Thiều, L. D., Võ , T. Đức, Nguyễn , Q. T. D., Lê , D. M. H. và Huỳnh , P. H. (2024) “GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ VỚI CHẤT TƯƠNG PHẢN ĐẶC HIỆU GAN MẬT TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (54), tr 13-17. doi: 10.55046/vjrnm.54.1088.2024.