Nguyễn, Đoàn D. Q., Đỗ, T. T. T., Trần , T. M. T., Lê , M. T. và Lê , N. G. H. (2023) “Vai trò của chụp cắt lớp vi tính trong đánh giá độ nặng ở bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (54), tr 71-77. doi: 10.55046/vjrnm.54.1102.2024.