Trần , Q. L., Dương , Đức H., Nguyễn , T. T. P. và Lê , T. D. (2024) “GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN TẮC RUỘT ”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (54), tr 52-59. doi: 10.55046/vjrnm.54.1137.2024.