Đỗ , N. C., Nguyễn , V. Đằng, Nguyễn , T. X. M., Nguyễn , H. T., Đoàn , D. T., Nguyễn , H. Ẩn, Phạm , Q. T. T. và Nguyễn , T. N. N. (2024) “GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM DUPLEX TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG ĐOẠN NGOÀI SỌ Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO ”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (54), tr 60-70. doi: 10.55046/vjrnm.54.1138.2024.