Nguyễn, . Đoàn D. Q., Đỗ , T. T. T., Trần , T. M. T., Lê, M. T. và Lê , N. G. H. (2024) “VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG ĐÁNH GIÁ ĐỘ NẶNG Ở BỆNH NHÂN THUYÊN TẮC PHỔI CẤP ”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (54), tr 71-77. doi: 10.55046/vjrnm.54.1139.2024.