Nguyễn , T. L., Nguyễn , T. B., Lê , V. D. và Lê , T. L. (2024) “CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH HỘI CHỨNG TOLOSA- HUNT: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP HIẾM GẶP TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (54), tr 84-89. doi: 10.55046/vjrnm.54.1141.2024.