Huỳnh, Q. K. (2022) “AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CỦA ĐỐT NHÂN GIÁP LỚN LÀNH TÍNH BẰNG VI SÓNG (MWA)”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (47), tr 34-42. doi: 10.55046/vjrnm.47.128.2022.