Nguyễn, X. H., Lê, V. K., Nguyễn, D. T., Hoàng, N. T. và Nguyễn, H. T. (2022) “Báo cáo ca lâm sàng : Phối hợp chẹn bóng động mạch chậu trong và nút động mạch tử cung dự phòng xuất huyết ở sản phụ mắc rau cài răng lược kết hợp rau tiền đạo”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (47), tr 65-70. doi: 10.55046/vjrnm.47.134.2022.