Nguyễn, X. H., Hoàng , Đức T., Nguyễn , D. T., Lê, V. K. và Nguyễn, T. B. N. (2022) “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT CÓ BÍ TIỂU CẤP BẰNG PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP NÚT MẠCH”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (47), tr 21-33. doi: 10.55046/vjrnm.47.135.2022.