Mai, H. T. (2022) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ VAI TRÒ CỦA 18FDG-PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ.”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (47), tr 11-20. doi: 10.55046/vjrnm.47.142.2022.