Trần , T. L., Lê , T. M., Nguyễn , T. T. T. và Phạm , M. T. (2022) “GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM EU-TIRADS 2017 VÀ ACR-TIRADS 2017 TRONG ĐÁNH GIÁ NHÂN TUYẾN GIÁP”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (39), tr 48-53. doi: 10.55046/vjrnm.39.201.2020.