Nguyễn T. T., Nguyễn T. N. A., Nguyễn , T. T. N. và Phạm M. T. (2022) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN HẠCH CỔ ÁC TÍNH”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (39), tr 68-75. doi: 10.55046/vjrnm.39.211.2020.