Trần V. G., Nguyễn X. H., Phan , H. G., Lê , V. K. và Phạm , M. T. (2022) “NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT THỂ LỒI VÀO BÀNG QUANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÚT MẠCH”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (39), tr 81-86. doi: 10.55046/vjrnm.39.214.2020.