Đặng . N. H., Phạm M. T., Trịnh H. C., Lê , . V. K. và Vũ . Đăng L. (2022) “KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NÚT THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH CỬA TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (39), tr 97-103. doi: 10.55046/vjrnm.39.215.2020.