Nguyen, N. C., Lê, T. L. và Đoàn, T. L. (2022) “CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRÀN DỊCH DƯỠNG CHẤP MÀNG PHỔI KHÔNG DO CHẤN THƯƠNG”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (47), tr 50-56. doi: 10.55046/vjrnm.47.286.2022.