Nguyễn Quang, T. và Trần, T. B. (2023) “Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh 18FDG-PET/CT hạch cổ ở bệnh nhân ung thư vòm mũi họng”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (50), tr 4-13. doi: 10.55046/vjrnm.50.613.2023.