Thắng, . L. X., Lưu, . N. K. ., Đàn, N. V. ., Dũng, . N. V. ., Thùy Linh, . T. T. . và Vân Anh, N. T. . (2022) “BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ VAI TRÒ CỦA 18FDG-PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TRƯỚC ĐIỀU TRỊ”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (45), tr 17-23. doi: 10.55046/vjrnm.45.64.2021.