Vũ, T. H., Phạm, . M. T., Lê , V. K. và Trịnh, . H. C. (2023) “GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ XÓA NỀN 3.0 TESLA ĐÁNH GIÁ TĂNG SINH MẠCH Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN SAU TACE ”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (51), tr 4-12. doi: 10.55046/vjrnm.51.915.2023.