Vũ , . Q. T., Nguyễn, . Q. D., Nguyễn , T. L. và Tăng, . T. M. T. (2023) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHỌC HÚT MÁU TỤ NỘI SỌ TRÊN LỀU TỰ PHÁT DƯỚI ĐỊNH VỊ KHÔNG KHUNG VÀ CẮT LỚP VI TÍNH ”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (51), tr 13-19. doi: 10.55046/vjrnm.51.916.2023.