Bùi, . T. N. và Nguyễn , D. H. (2023) “NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH 256 DÃY TRONG ĐÁNH GIÁ GIẢI PHẪU MẠCH MÁU THẬN ĐOẠN NGOÀI THẬN Ở NGƯỜI SỐNG HIẾN THẬN ”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (51), tr 20-25. doi: 10.55046/vjrnm.51.917.2023.