Bùi , T. T. T., Nguyễn , X. T., Đỗ , V. C. N. và Lê, . B. H. P. (2023) “THOÁT VỊ NỘI SAU MỔ CẮT ĐOẠN DẠ DÀY: BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP VÀ TỔNG QUAN Y VĂN ”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (51), tr 62-69. doi: 10.55046/vjrnm.51.925.2023.