Tống, . D. H., Nguyễn , L. T. T. và Nguyễn , N. V. (2023) “TỰ TỐNG XUẤT DỊ VẬT (ĐINH SẮT NHỌN) TỪ PHẾ QUẢN THÙY GIỮA BÊN PHẢI BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP HIẾM GẶP ”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (51), tr 84-87. doi: 10.55046/vjrnm.51.929.2023.