Ngô, . T. N. M., Nguyễn , T. T. H., Trần , Đức H., Trịnh , H. C. và Lê , V. K. (2023) “BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: TĂNG SẢN THỂ NỐT KHU TRÚ GAN SAU HÓA CHẤT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (51), tr 88-92. doi: 10.55046/vjrnm.51.930.2023.