Nguyễn, . N. T. A. và Nguyễn, . Q. D. (2023) “BÁO CÁO CA BỆNH: SINH THIẾT U PHỔI DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM ”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (51), tr 93-97. doi: 10.55046/vjrnm.51.931.2023.