PHẠM, T. L., Đào , T. M., Cao , V. K., Phạm , V. H. và Vũ , V. B. (2024) “GIÁ TRỊ CỦA PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN TỔN THƯƠNG NGUYÊN PHÁT Ở BỆNH NHÂN CARCINOMA DI CĂN HẠCH CỔ CHƯA RÕ NGUYÊN PHÁT”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (54), tr 78-83. doi: 10.55046/vjrnm.54.936.2024.