Trần , D. K. V., Võ , T. Đức, Phạm, . N. M. T., Đặng , Q. V. và Nguyễn , H. B. (2023) “NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU KẾT QUẢ CHỤP VÀ NÚT MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU TIÊU HÓA DƯỚI”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (52), tr 4-9. doi: 10.55046/vjrnm.52.957.2023.