Lê , T. B. (2023) “CAN THIỆP NỘI MẠCH HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU CHI DƯỚI”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (52), tr 10-18. doi: 10.55046/vjrnm.52.958.2023.