Ngô, . Đức Y., Vũ , . Đăng L., Đàm , T. T. và Nguyễn, . C. T. (2023) “NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CHUỖI XUNG TƯỚI MÁU VÀ CHUỖI XUNG PHỔ TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ 3 TESLA CHẨN ĐOÁN PHÂN BẬC U THẦN KINH ĐỆM ”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (52), tr 47-55. doi: 10.55046/vjrnm.52.964.2023.