Hoàng , Đức T. và Nguyễn , . X. H. (2023) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT CÓ BÍ TIỂU CẤP BẰNG PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP NÚT ĐỘNG MẠCH TUYẾN TIỀN LIỆT ”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (52), tr 67-75. doi: 10.55046/vjrnm.52.966.2023.