Nguyễn , V. A. (2023) “VAI TRÒ CỦA FDG PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ TIÊN LƯỢNG U PHYLLODES TUYẾN VÚ DI CĂN VÀ HỒI CỨU Y VĂN ”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (52), tr 92-99. doi: 10.55046/vjrnm.52.971.2023.