Nguyễn , T. L., Nguyễn, T. B., Lê , . V. D. và Lê , . T. L. (2023) “Chẩn đoán hình ảnh hội chứng Tolosa- Hunt: Nhân hai trường hợp hiếm gặp tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (54), tr 84-89. doi: 10.55046/vjrnm.54.995.2024.