Nguyễn , N. Q., Nguyễn , D. H. và Lê, T. D. (2024) “CA LÂM SÀNG XUNG ĐỘT MẠCH MÁU VỚI THẦN KINH V DO BẤT THƯỜNG PHÁT TRIỂN TĨNH MẠCH: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (54), tr 90-93. doi: 10.55046/vjrnm.54.996.2024.