[1]
Q. L. Trần, Đức H. Dương, . T. T. P. Nguyễn, và . T. D. Lê, “GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN TẮC RUỘT”, vjrnm, số p.h 54, tr 52-59, tháng 3 2024.