[1]
ĐẠI H. L. NGUYỄN, H. T. T. Nguyễn, và T. T. Nguyễn, “GIÁ TRỊ CẮT LỚP VI TÍNH TRONG KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG MẠCH MẠC TREO TRÀNG TRÊN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH”, vjrnm, số p.h 54, tr 32-39, tháng 3 2024.