[1]
N. M. Lê, T. X. Nguyễn, X. H. Nguyễn, T. B. T. Quản, H. B. Trần, và H. K. Vũ, “Hiệu quả của sinh thiết có hỗ trợ hút chân không dưới hướng dẫn siêu âm trong chẩn đoán một số u tuyến vú”, vjrnm, số p.h 54, tr 24-31, tháng 3 2024.