[1]
N. M. Lê, T. X. Nguyễn, T. B. T. Quản, X. H. Nguyễn, H. B. Trần, và H. K. Vũ, “HIỆU QUẢ CỦA SINH THIẾT CÓ HỖ TRỢ HÚT CHÂN KHÔNG DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN MỘT SỐ U TUYẾN VÚ ”, vjrnm, số p.h 54, tr 24-31, tháng 3 2024.