[1]
Q. L. Trần, Đức H. Dương, T. T. P. Nguyễn, và T. D. Lê, “GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN TẮC RUỘT ”, vjrnm, số p.h 54, tr 52-59, tháng 3 2024.