[1]
. T. L. Phạm, T. M. Đào, V. K. Cao, V. H. Phạm, và V. B. Vũ, “GIÁ TRỊ CỦA PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN TỔN THƯƠNG NGUYÊN PHÁT Ở BỆNH NHÂN CARCINOMA DI CĂN HẠCH CỔ CHƯA RÕ NGUYÊN PHÁT ”, vjrnm, số p.h 54, tr 78-83, tháng 3 2024.