[1]
T. L. Nguyễn, T. B. Nguyễn, V. D. Lê, và T. L. Lê, “CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH HỘI CHỨNG TOLOSA- HUNT: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP HIẾM GẶP TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ”, vjrnm, số p.h 54, tr 84-89, tháng 3 2024.