[1]
Q. K. Huỳnh, “AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CỦA ĐỐT NHÂN GIÁP LỚN LÀNH TÍNH BẰNG VI SÓNG (MWA)”, vjrnm, số p.h 47, tr 34-42, tháng 6 2022.