[1]
X. H. Nguyễn, V. K. Lê, D. T. Nguyễn, N. T. Hoàng, và H. T. Nguyễn, “Báo cáo ca lâm sàng : Phối hợp chẹn bóng động mạch chậu trong và nút động mạch tử cung dự phòng xuất huyết ở sản phụ mắc rau cài răng lược kết hợp rau tiền đạo”, vjrnm, số p.h 47, tr 65-70, tháng 6 2022.