[1]
T. B. T. Hà, V. P. Lê, và M. H. Trần, “VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ CHỨC NĂNG TRONG ĐÁNH GIÁ VÙNG VẬN ĐỘNG BÀN TAY Ở BỆNH NHÂN U NÃO”, vjrnm, số p.h 39, tr 23-28, tháng 6 2022.