[1]
T. P. T. Trương, V. P. Lê, Q. T. D. Nguyễn, Q. K. Lê, P. H. Huỳnh, và T. T. H. Võ, “VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH MẠCH MÁU TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP TẮC ĐỘNG MẠCH NỘI SỌ Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ DO THIẾU MÁU NÃO CẤP”, vjrnm, số p.h 39, tr 35-40, tháng 6 2022.