[1]
T. L. Trần, T. M. Lê, T. T. T. Nguyễn, và M. T. Phạm, “GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM EU-TIRADS 2017 VÀ ACR-TIRADS 2017 TRONG ĐÁNH GIÁ NHÂN TUYẾN GIÁP”, vjrnm, số p.h 39, tr 48-53, tháng 6 2022.