[1]
V. T. Lê, T. H. Nguyễn, T. P. Nguyễn, C. T. Nguyễn, và M. T. Phạm, “GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN CỦA CÁC VI VÔI HÓA NGHI NGỜ ÁC TÍNH TRÊN X QUANG TUYẾN VÚ”, vjrnm, số p.h 39, tr 54-60, tháng 6 2022.