[1]
Nguyễn T. T., Nguyễn T. N. A., T. T. N. Nguyễn, và Phạm M. T., “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN HẠCH CỔ ÁC TÍNH”, vjrnm, số p.h 39, tr 68-75, tháng 6 2022.