[1]
Đặng . N. H., Phạm M. T., Trịnh H. C., . V. K. Lê, và Vũ . Đăng L., “KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NÚT THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH CỬA TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN”, vjrnm, số p.h 39, tr 97-103, tháng 6 2022.