[1]
N. C. Nguyen, T. L. Lê, và T. L. Đoàn, “CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRÀN DỊCH DƯỠNG CHẤP MÀNG PHỔI KHÔNG DO CHẤN THƯƠNG”, vjrnm, số p.h 47, tr 50-56, tháng 6 2022.